RSPB
Print page

Communication and Events Officer Wales

Reference number: A5080220

Location: Cardiff or Bangor Office

Mae'r Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau yn creu cyfathrebiadau effeithiol i ysbrydoli pobl i ddyheu am fyd sy'n gyfoethocach o ran byd natur. Bydd y rôl yn helpu i gyflawni strategaeth gyfathrebu'r DU yng Nghymru, gan sicrhau bod yr hyn a ddywedwn yn cyffroi ac yn ysbrydoli pobl i chwarae eu rhan i achub byd natur, gan gynnwys trwy ddigwyddiadau.

Mae'r rôl hon yn perthyn i'r adran Codi Arian a Chyfathrebu fel rhan o'r tîm Cyfathrebu. Bydd y rôl yn cyfrannu tuag at gynllunio a darparu gweithgareddau sy'n gysylltiedig â chyfathrebu i gynyddu cefnogaeth i'r RSPB a chyflawni amcanion yr RSPB yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn:
• arwain ar reoli ceisiadau o'r cyfryngau ac ymholiadau a ddaw trwy gyfryngau cymdeithasol, meithrin a chynnal perthynas â newyddiadurwyr yng Nghymru, cysylltiadau cyfryngau a phartneriaid eraill.
• datblygu cynnwys a negeseuon sy'n helpu i gyflawni amcanion allweddol yr RSPB yng Nghymru a ledled y DU, gan gynnwys creu deunydd ar gyfer yr RSPB a chyhoeddiadau allanol, blogiau, gwefannau a sianeli cyfryngau cymdeithasol.
• deall a lliniaru materion a allai arwain at niweidio enw da'r RSPB ar draws pob sianel gyfathrebu.
• gweithio gyda chydweithwyr i ddyfeisio a chynnal rhaglen y cytunwyd arni o ddigwyddiadau ledled y wlad, gan arwain ar eu hyrwyddo a'u marchnata.
• paratoi sesiynau briffio proffesiynol a hyfforddiant cyfathrebu sy'n galluogi llefarwyr yr RSPB i gyfleu amcanion yr RSPB yn glir i'r cyfryngau a chynulleidfaoedd eraill.

Bydd y Swyddog Cyfathrebu a Digwyddiadau yn rhywun sy'n gallu gweithio'n hyderus ar sawl peth ar yr un pryd, ac yn gallu rheoli portffolio o weithgareddau cyfathrebu amrywiol trwy nifer o sianeli a digwyddiadau. Byddant yn sicrhau bod y gwaith maen nhw'n gyfrifol amdano wedi'i gynllunio'n dda, yn cwrdd â safonau y cytunwyd arnynt ac yn cael ei werthuso. Byddant yn ymwneud ag ystod o dimau prosiect, yn gallu rhoi strategaeth ar waith mewn ffyrdd creadigol a sicrhau bod blaenoriaethau'n cael eu cyflawni.


The Communications and Events Officer delivers effective communications to inspire people to a world richer in nature. The role will help to deliver the UK communications strategy in Wales, ensuring that what we say excites and inspires people to play their part in saving nature, including through events.

The role sits within the Fundraising and Communications department as part of the Communications team. The role will contribute to the planning and delivery of communications related initiatives to build support for the RSPB and deliver the RSPB's country objectives.

The postholder will:
• lead on managing media requests and social media enquiries, cultivating and maintaining relationships with country based journalists, other media contacts and partners.
• develop content and messages to support the delivery of key RSPB country and UK wide objectives, including content for RSPB and external publications, blogs, web pages and social media channels.
• understand and mitigate issues that may give rise to reputational damage to RSPB in all communications channels.
• work with colleagues to devise, and implement, an agreed country-wide events programme, leading on promotion and marketing.
• prepare professional briefings and communications training that enable RSPB spokespeople to communicate RSPB objectives clearly to the media and other audiences

The Communications and Events Officer will be a confident multi-tasker, able to manage a diverse portfolio of communications activity, through multiple channels and events. They will ensure that outputs are well planned, meet agreed standards and are evaluated. They will be involved with a range of project teams, able to translate strategy into action in a creative way, and ensure that the priorities are delivered.

Applications are invited in either Welsh or English - A Welsh version of the application form is available as a download in the Application Details section below and the English version is available as a download in the Equal Opportunities section below.

The ability to communicate in Welsh is essential for this role.

Salary starting at

£22,073 to £23,912 per annum

Hours & contract information

Hours: Full time
Contract: Fixed Term for 9 months

Closing date: 28 February 2020
Interview date: 11 March 2020

How to apply

Our role profile describes the key result areas and skills and experience needed for the role. Please make sure you include reference number A5080220 on your application.

Role Profile (Word 122Kb, requires Microsoft Word)

Application details (Word 54Kb, requires Microsoft Word)

Equal opportunities form (Word 33Kb, requires Microsoft Word)

This role is covered by the Rehabilitation of Offenders Act. You will be asked to declare unspent convictions and cautions at offer of employment stage.

Who to contact

For questions about this post
Ffion Llyr
ffion.llyr@rspb.org.uk

Send application details to
Ffion Llyr
ffion.llyr@rspb.org.uk