RSPB
Print page

RSPB Cymru celebrates 20 years on Ramsey Island (scroll down for Welsh language version)

Last modified: 27 June 2012

Seal Ramsey Island

Image: Rhian Field

This year, RSPB Cymru celebrates 20 years of managing Ramsey Island – since it purchased the reserve in 1992.

Over the last 20 years there have been many achievements and memorable moments on Ramsey Island, such as its designation as a National Nature Reserve in 1996, and a project which successfully eradicated brown rats from the island in 2000. This has led to an increase in numbers of burrow nesting Manx shearwater and the first breeding storm petrels on record.

The first full time living wardens – husband and wife team Greg and Lisa Morgan - started working on the island in 2005 and continue to manage the reserve for wildlife today. Greg says: “We jumped at the chance to be wardens on Ramsey and can’t believe we’ve been here for seven years. It’s such an amazing island with a whole host of wildlife and habitats – no one day is the same!”

To celebrate 20 years of the RSPB’s ownership of Ramsey Island, RSPB Cymru will be launching Ramsey Island’s 20th Anniversary Art Exhibition at Oriel y Parc Visitor Centre and Gallery in St Davids – from Wednesday 11 July featuring work from local artist and supporter Rhian Field.

The exhibition is being organised with the support of the Pembrokeshire Coast National Park Authority, who own and manage Oriel y Parc a Pembrokeshire Coast National Park Visitor Centre, which is also home to Amgueddfa Cymru – National Museum Wales in Pembrokeshire.

Speaking of the exhibition, Paula Ellis, Oriel y Parc Manager said: “We are delighted to host this unique exhibition and to welcome Rhian Field back to the centre following her successful residency with us last September. Oriel y Parc is the perfect venue to help RSPB celebrate their special anniversary. It will also be an opportunity for visitors to enjoy the John Piper exhibition in our gallery.”

The spectacular oil paintings depicting the island’s iconic and unique wildlife, landscape and buildings has been specially created by Rhian Field, who is a former Artist in Residence at Oriel y Parc. Rhian will donate a percentage of all sales towards the continued conservation work on and around Ramsey Island.

Rhian, who completed a degree in Coastal and Marine Environment Studies in 2010 with the University of Glamorgan, says: “My interest is in the science behind the landscape and the effects of humans on wildlife and their surroundings. My work will highlight the conservation successes on Ramsey and emphasises the underlying serious message that the marine landscape needs to be protected if it is to survive and we need to be mindful of our role in its survival.”

This ties in with RSPB Cymru’s current marine campaign message which aims to highlight the fact that there are still no Marine Protected Areas (MPAs) for our breeding seabirds in Welsh waters. 

Our marine life, above and below the waves, is disappearing under increasing pressure from human activities, and MPAs ensure that we can manage our precious seas in a sustainable way. 

Pembrokeshire represents internationally important seabird colonies such as breeding Manx shearwaters, gannets, kittiwakes and auks (guillemots, puffins and razorbills). RSPB Cymru believes that the Welsh Government has a duty to designate MPAs (Special Protection Areas, SSSIs and highly protected Marine Conservation Zones) for seabirds to meet the requirements of the Birds Directive and our various international commitments to an ecologically coherent network of MPAs in UK waters.

To see Rhian Field’s current portfolio of work please visit www.rhianfield-art.co.uk. RSPB Ramsey Island is open everyday between April and October (sea conditions permitting). Details can be found on our web pages at www.rspb.org.uk/reserves/guide/r/ramseyisland or phone Thousand Islands Expeditions on 01437 721721.

The RSPB Ramsey Island 20th anniversary exhibition runs from Wednesday 11 July until 31 July inclusive and will be exhibited in the Tower and Cafe at Oriel y Parc. For more information about the exhibition please call 02920 353 007. For further information about Oriel y Parc
call 01437 720392, email infor@orielyparc.co.uk  or visit www.orielyparc.co.uk .

Please Step up and sign RSPB Cymru’s pledge calling on ministers to safeguard our seabirds at sea  www.rspb.org.uk/marinepetition. For more information about the RSPB’s Stepping up for Nature marine campaign  please visit http://www.rspb.org.uk/stepup2020/wales/sealife.aspx

 

datganiad i’r wasg

I’w ryddhau ar unwaith:
26 Mehefin 2012

RSPB Cymru yn dathlu ugain mlynedd ar Ynys Dewi
 
Eleni, mae RSPB Cymru yn dathlu 20 mlynedd o reoli Ynys Dewi – ers iddi brynu’r warchodfa ym 1992.

Dros yr 20 mlynedd ddiwethaf cyflawnwyd llawer a chafwyd cyfnodau cofiadwy ar Ynys Dewi, megis ei dynodi fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol ym 1996, a phroject a lwyddodd i gael gwared â llygod ffyrnig o’r ynys yn 2000.  O ganlyniad i hyn, cafwyd cynnydd yn y nifer o adar drycin Manaw sy’n nythu mewn tyllau yn y ddaear, a chafwyd y cofnod cyntaf bod y pedryn drycin yn nythu yno.

Dechreuodd y wardeiniaid cyntaf i fyw yno’n llawn amser - y gŵr a gwraig Greg a Lisa Morgan - weithio ar yr ynys ym 2005 ac maen nhw’n parhau i reoli’r warchodfa ar ran ei bywyd gwyllt hyd heddiw.  Meddai Greg: “Roeddem wrth ein bodd pan gawsom y cyfle i fod yn wardeniaid ar Ynys Dewi ac mae’n anodd credu ein bod yma ers saith mlynedd.  Mae hi’n ynys anhygoel gyda llu o fywyd gwyllt a chynefinoedd -ac mae pob diwrnod yn hollol wahanol!”

I ddathlu 20 mlynedd ers i Ynys Dewi ddod yn eiddo i’r RSPB, bydd RSPB Cymru yn lansio Arddangosfa Gelf 20fed Pen-blwydd Ynys Dewi yng Nghanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn Nhy Ddewi ar ddydd Mercher 11 Gorffennaf, gan arddangos gwaith Rhian Field, yr arlunydd a’r cefnogwr lleol.

Trefnir yr arddangosfa gyda chefnogaeth perchennog Oriel y Parc a Chanolfan Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, sef Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sydd hefyd yn ei rheoli.  Mae’r Oriel hefyd yn gartref i Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

Wrth siarad am yr arddangosfa, meddai Paula Ellis, Rheolwr Oriel y Parc: “Rydym yn falch iawn o allu cynnal yr arddangosfa unigryw hon ac i groesawu Rhian Field yn ôl i’r ganolfan yn dilyn ei chyfnod preswyl llwyddiannus gyda ni fis Medi diwethaf.  Oriel y Parc yw’r lleoliad perffaith i helpu RSPB Cymru i ddathlu eu pen-blwydd arbennig.  Bydd hefyd yn gyfle i ymwelwyr fwynhau arddangosfa John Piper yn ein horiel.”

Mae’r peintiadau olew trawiadol sy’n darlunio bywyd gwyllt eiconig ac unigryw'r ynys, ei thirlun a’i hadeiladau wedi eu creu’n arbennig gan Rhian Field, sy’n gyn-Arlunydd Preswyl yn Oriel y Parc.  Bydd Rhian yn cyfrannu canran o’r holl werthiannau tuag at waith cadwraeth parhaol ar Ynys Dewi ac o’i chwmpas.

Meddai Rhian, a gwblhaodd radd mewn Astudiaethau Amgylchedd Arfordirol a Morol yn 2010 gyda Phrifysgol Morgannwg: “Mae gen i ddiddordeb yn yr wyddoniaeth y tu ôl i’r tirlun a’r effeithiau dynol ar fywyd gwyllt a’u hamgylchedd.  Bydd fy ngwaith yn amlygu llwyddiannau cadwraethol Ynys Dewi ac yn pwysleisio’r neges ddifrifol bod angen gwarchod y tirlun morol os yw am oroesi a bod angen i ni fod yn ymwybodol o’n rôl ni yn ei oroesiad.”

Mae hyn yn clymu i mewn â neges ymgyrch morol presennol RSPB Cymru sydd â’r nod o amlygu’r ffaith nad oes yr un Ardal Morol Gwarchodedig (AMG) wedi ei dynodi ar gyfer adar môr dyfroedd Cymru sy’n nythu.

Mae ein bywyd morol, uwchben ac o dan wyneb y môr, yn diflannu o dan bwysau cynyddol gweithgareddau dynol, ac mae AMG yn sicrhau ein bod yn gallu rheoli ein moroedd gwerthfawr mewn dull cynaliadwy.

Mae Sir Benfro yn cynrychioli nythfeydd o adar môr sy’n bwysig yn rhyngwladol megis adar drycin Manaw, huganod, gwylanod coesddu a charfilod (gwylogod, palod a llursod) sy’n nythu.  Cred RSPB Cymru ei bod yn ddyletswydd ar Lywodraeth Cymru ddynodi AMG (Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig, SDdGA a Pharthau Cadwraeth Morol) ar gyfer adar môr er mwyn ateb anghenion y Cyfarwyddyd Adar a’n hymrwymiadau rhyngwladol amrywiol i sefydlu rhwydwaith ecolegol gydlynol o AMG yn nyfroedd y DU. 

I weld y portffolio presennol o waith Rhian Field ewch i www.rhianfield-art.co.uk.  Mae RSPB Ynys Dewi ar agor bob dydd rhwng mis Ebrill a mis Hydref (os bydd y tywydd yn caniatáu).  Cewch fanylion ar ein tudalennau gwefan www.rspb.org.uk/reserves/guide/r/ramseyisland neu ffoniwch Thousand Islands Expeditions ar 01437 721721.

Cynhelir arddangosfa 20fed pen-blwydd yr RSPB rhwng dydd Mercher 11 Gorffennaf a 31 Gorffennaf yn y Twr a’r Caffi yn Oriel y Parc.  Am fwy o wybodaeth am yr arddangosfa ffoniwch 02920 353 007.  Am fwy o wybodaeth am Oriel y Parc ffoniwch 01437 720392, e-bostiwch infor@orielyparc.co.uk neu ewch i www.orielyparc.co.uk .

Cofiwch Gamu ’Mlaen drwy arwyddo adduned RSPB Cymru sy’n galw ar weinidogion i warchod ein hadar môr sydd allan ar y môr ar www.rspb.org.uk/marinepetition.  Am fwy o wybodaeth am ymgyrch morol Camu ’Mlaen dros Natur yr RSPB ewch i http://www.rspb.org.uk/stepup2020/wales/sealife.aspx

How you can help

RSPB reserves are great places for a day out

Back to basics

Nature reserves

Share this