RSPB
Print page

RSPB Cymru withdraws from the Glaslyn Osprey Project near Porthmadog - please scroll down for Welsh version

Last modified: 18 July 2012

Glaslyn osprey in flight

Image: Andy Rouse

RSPB Cymru announces today (Wednesday 18 July) its intention to withdraw from managing the Date with Nature Glaslyn Osprey Project near Porthmadog.

The decision to withdraw from the project at Pont Croesor near Porthmadog is in no way a reflection of the work done there by our staff and volunteers.

Feedback from visitors about our onsite team since the project’s very beginning has been overwhelmingly positive. They are, to quote a visitor’s letter received only last week, “a credit to the RSPB.”

This decision was made solely on the basis of a need to re-prioritise our resources to areas of greater conservation concern. A worrying amount of Wales’ wildlife is in catastrophic decline and RSPB Cymru has a very limited amount of resources to try and achieve an overwhelming amount of work.

Daniel Jenkins-Jones, RSPB Cymru Head of Public Affairs said: “The good news is that, despite the fact that ospreys are some of Wales’ rarest breeding birds, they are doing well. It looks likely that the species will continue to expand its range in Wales in the future with limited conservation intervention.” 

He adds: “On the other hand, populations of ‘upland/farmland’ species such as curlew and lapwing have crashed over recent years. If their numbers continue to fall at the same rate they will soon become extinct as breeding birds in the wider Welsh countryside, and their existence will be confined to nature reserves. It is to try and help reverse the decline in these and other species that we have felt it necessary to divert resources away from our activities at Glaslyn.”

However, RSPB Cymru appreciates that the project is very popular and has offered, over the coming months, to work with the Glaslyn Osprey Forum to scope the option of handing over to project to the local community.  Should this prove to be a workable proposition RSPB Cymru, in the initial period, will offer its support to ensure a smooth and efficient handover.

The conservation charity is disappointed by the need to withdraw from managing this project, and considers the potential of handing it over to the local community as a positive step.

Mr Jenkins-Jones said: “If we can find a way to help the enthusiastic volunteers in the community, to take care of their local wildlife and show it to more people, this is one way in which we can encourage more people to step up for nature, whilst focusing our limited resources on the highest conservation priorities.”

The ospreys’ nest security is currently run by volunteers managed by the RSPB Cymru’s Glaslyn Osprey Project Officer. The transfer of responsibility for the nest’s security will form part of the discussions with the local community around the future management of the project. If the proposed handover of the project to the community isn’t feasible RSPB Cymru we will look into other options to support the continued monitoring of the Glaslyn nest by local volunteers.

 

Mae RSPB Cymru wedi cyhoeddi ei fwriad i dynnu nôl o reoli Prosiect Gweilch y Glaslyn ger Porthmadog.

Hoffem nodi o’r cychwyn cyntaf nad yw’r penderfyniad i dynnu nôl o Brosiect Gweilch y Glaslyn yn adlewyrchiad o waith ein tîm o staff a gwirfoddolwyr ar y safle. Mae nhw wedi rhoi o’u gorau.

Mae adborth gan ymwelwyr ar gyfer tîm y Glaslyn wedi bod yn gyson gadarnhaol iawn ac maent i gyd, i ddyfynnu un llythyr gan ymwelwr a dderbyniwyd wythnos diwethaf, “yn glod i’r RSPB”.  

Gwnaed y penderfyniad hwn yn unig ar sail angen i ail-flaenoriaethu ein adnoddau i feysydd o bryder cadwraeth uwch. Mae nifer cynyddol o fywyd gwyllt Cymru mewn trybini mawr. Dim ond hyn a hyn o adnoddau sydd gan RSPB Cymru i geisio cyflawni cynnydd enfawr yn ei waith.

Meddai Daniel Jenkins-Jones Pennaeth Materion Cyhoeddus , RSPB Cymru: “Er bod gweilch y pysgod ymhlith yr adar mwyaf prin sy’n nythu yng Nghymru, y newyddion da yw eu bod nhw ar gynnydd. Mae’n debygol y bydd y rhywogaeth yma’n lledu ei dosbarthiad daearyddol gydag ychydig iawn o gymorth cadwraethol.”

Ychwanegodd: “Ar y llaw arall, mae poblogaethau o rywgogaethau’r ucheldir a ffermdir fel y gylfinir a’r gornchwiglen wedi gostwng yn syfrdanol o gyflym yn ystod y blynyddoedd diweddar. Os y gwnawn nhw barhau i ostwng ar yr un raddfa fe wnawn nhw ddiflannu yn llwyr fel adar sy’n nythu yng nghefn gwlad Cymru ac fe fyddan nhw’n cael eu gweld ar warchodfeydd yn unig. Er mwyn ceisio gwrthdroi'r dirywiad yn y rhywogaethau hyn a rhai eraill yr ydym wedi teimlo’r rheidrwydd i wyro ein hadnoddau oddi wrth ein gweithgareddau yn y Glaslyn.”

Serch hynny, mae’r RSPB yn ymwybodol iawn o boblogrwydd y prosiect ac rydym mae’r elusen wedi cynnig, dros y misoedd nesaf, i gydweithio â Fforwm Gweilch y Pysgod i geisio gweld a oes modd trosglwyddo’r awenau i’r gymuned leol. Os yw hwn yn profi i fod yn gynnig ymarferol fe fydd yr RSPB, yn y cyfnod cychwynnol, yn cynnig ei gefnogaeth i sicrhau bod y newid dwylo yn digwydd mor llyfn ac effeithlon a phosib.

Meddai Mr Jenkins-Jones: “Er gwaethaf ein siom o orfod tynnu nôl o reoli’r prosiect, rydym yn cysidro’r potensial o drosglwyddo’r awenau i’r gymuned leol yn gam positif. Os allwn ni ddod o hyd i ffordd o gynorthwyo gwirfoddolwyr brwdfrydig yn y gymuned i ofalu am eu bywyd gwyllt lleol a’i ddangos i ragor o bobl, dyma un ffordd fedrwn ni annog rhagor o bobl i gamu ‘mlaen i achub natur, gan ryddhau RSPB Cymru i ffocysu ein hadnoddau cyfyngedig ar y blanoriaethau cadwraeth uchaf.”

Mae’r cyfrifoldeb am warchod y nyth ar hyn o bryd yn nwylo gwirfoddolwyr sy’n cael eu rheoli gan Swyddog Prosiect Gweilch y Glaslyn. Fe fydd trosglwyddo’r cyfrifoldeb am warchod y nyth yn rhan bwysig o’r trafodaethau gyda’r gymuned leol ynglŷn â rheolaeth o’r Prosiect yn y dyfodol. Os yw’r Fformwn yn penderfynu nad yw troslglwyddo’r awenau afaethedig i’r gymuned leol yn ymarferol, yna fe wnawn ni ystyried opsiynau eraill i gefnogi parhad o fonitro nyth y Glaslyn gan wirfoddolwyr lleol.

 


 

How you can help

Let us introduce you to some amazing wildlife at one of our date with nature events across the UK

Back to basics

Bird guide

Share this