RSPB
Print page

Ail-wylltiwch eich welis a rhowch gartref i fyd natur yng Nghaerdydd

Last modified: 20 March 2015

Girl in garden building a home for bugs

Image: Eleanor Bentall

Er mwyn dathlu lansio Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd, project blaenllaw RSPB Cymru mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Caerdydd, mae trigolion Caerdydd yn cael eu gwahodd i ail-wylltio eu welis a phlannu’r niferoedd uchaf erioed o hen welingtons ar gyfer bywyd gwyllt.

Bydd digwyddiadau Ail-wylltio eich Welis! yn digwydd drwy Gaerdydd o 11-16 Ebrill (gweler y nodiadau am y rhestr lawn).  Yn ogystal, ar 16 Ebrill gwahoddir trigolion i helpu creu ardal bywyd gwyllt gwirioneddol unigryw yn y Ddinas, ac adeiladu Wal Welis ar Lwybr Pren Stadiwm y Mileniwm.  Bydd pridd, hadau blodau gwyllt ac offer garddio ar gael yn holl ddigwyddiadau Ail-wylltio eich Welis! Anogir pobl i ddim ond dod â hen bâr o welingtons.

I’r rhai hynny sy’n awyddus i Ail-wylltio eu Welis! gartref, mae Cyngor Welis ar gael ar www.twitter.com/rspbcymru a www.facebook.com/rspbcymru sy’n cynnig awgrymiadau ar blannu hen welingtons er mwyn denu bywyd gwyllt. Anogir pawb i drydar eu Welfis hefyd (delweddau ohonyn nhw’n ail-wylltio eu welis!) @rspbcymru drwy ddefnyddio #caerdyddgwyllt. Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau Ail-wylltio eich Welis! dilynwch @rspbcymru neu ewch i www.facebook.com/rspbcymru

Bydd y gweithgareddau dathlu yn parhau yn Sioe Flodau'r RHS ym Mharc Bute o 17-19 Ebrill, gyda gerddi yn cynrychioli Gwarchodfa Natur Howardian a gorffennol daearegol rhyfeddol Caerdydd, a gynlluniwyd gan Dîm Ceidwaid Cyngor Caerdydd, a gardd Rhoi Cartref i Fyd Natur sy’n addas i chwilen!  Sylwch ar Gastell Caerdydd fel gwesty i chwilod; Canolfan y Mileniwm fel cartref i draenogod, a mwynhewch weithgareddau o gwmpas y gerddi yn cynnwys Bioblits Mawr yr Ardd, adrodd storïau am fywyd gwyllt a chyfle i helpu adeiladu Gwesty Chwilod Anferth er mwyn i ysgol neu gymuned ei ennill.

Er mwyn ennill y Gwesty Chwilod, gall ysgolion a grwpiau cymunedol drydar llun ohonyn nhw’n ‘Rhoi Cartref i Fyd Natur’ i @rspbcymru drwy ddefnyddio #caerdyddgwyllt. Bydd y llun orau yn ennill y cartref chwilod ar gyfer eu hysgol neu’u cymuned.

Datgelodd adroddiad arloesol Sefyllfa Byd Natur, a gynhyrchwyd gan yr RSPB a 25 o sefydliadau bywyd gwyllt bod natur mewn perygl ac angen ein help.  Drwy gymryd camau bychan dros natur, gall trigolion Caerdydd wneud cyfraniad anferth. Darganfu’r adroddiad bod oddeutu 60% o wenyn, adar, chwilod a mamaliaid wedi prinhau. Mae hyn, ochr yn ochr â chanfyddiadau bod plant wedi datgysylltu fwyfwy oddi wrth natur; yn enwedig yng Nghymru lle mae dim ond 1 mewn 8 o blant gyda chysylltiad ystyrlon gyda natur.

Yn awr, diolch i gefnogaeth cwsmeriaid Tesco drwy dreth Llywodraeth Cymru ar fagiau plastig, mae Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd yn barod i gyflwyno sesiynau rhad ac am ddim i’r holl ysgolion cynradd drwy Gaerdydd, a rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer teuluoedd drwy’r ddinas er mwyn helpu i ddod â llyffantod, dail yr hydref a phengliniau mwdlyd yn ôl i blentyndod ac er mwyn ysbrydoli mwy o blant i ofalu am y bywyd gwyllt rhyfeddol sydd yng Nghaerdydd.

 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd a lansio’r prosiect newydd cyffrous hwn dilynwch @rspbcymru neu ewch i www.facebook.com/RSPBCymru

How you can help

Nature in the UK is in trouble and some of our more familiar garden species are amongst those suffering serious declines. We can all help by giving nature a home where we live.

Back to basics

Share this