Places to see birds

Cardiff Parks / Parciau Caerdydd

There are plenty of fantastic parks and gardens in Cardiff.Mae digonedd o barciau a gerddi gwych yng Nghaerdydd. More...

Cardiff Parks and Green Areas / Parciau a Mannau Gwyrdd Caerdydd

Here you will find old postcard views, history and information about some of Cardiff's parks and gardens. A great list of the city's open spaces.Yma fe welwch hen olygfeydd o gardiau post, hanes a gwybodaeth am rai o barciau a gerddi Caerdydd. Rhestr wych o fannau agored y ddinas. More...

Fforest Fawr, near Caerphilly / ger Caerffili

Fforest Fawr is the stunning backdrop to Castell Coch, a famous castle nestled in the trees above the village of Tongwynlais.Fforest Fawr yw'r cefndir godidog i Gastell Coch, castell enwog sy'n nythu yn y coed uwchlaw pentref Tongwynlais. More...

Forest Farm Country Park / Parc Gwledig Fferm y Fforest

Tucked away near the M4 in north Cardiff is this 150 acre reserve which straddles the River Taff.Nid nepell o'r M4 yng ngogledd Caerdydd mae'r warchodfa 150 erw hon ger yr Afon Taf. More...

Newport Wetlands RSPB Reserve

Newport Wetlands National Nature Reserve lies between the Severn Estuary and the River Usk on the South Wales coast, with wetland, reedbed and estuary habitats.Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptiroedd Casnewydd rhwng Aber Hafren ac Afon Wysg ar arfordir De Cymru, gyda chynefinoedd aber, gwlyptir a gwelyau cyrs. More...

RSPB Reserves

Find RSPB reserves and wildlife spotting areas in Wales More...

Vale of Glamorgan Habitats and Wildlife / Cynefinoedd a Bywyd Gwyllt Bro Morgannwg

The Vale of Glamorgan's coast and countryside hold an amazing diversity of flora and fauna, making it one of the richest areas of biodiversity and natural beauty in South Wales.Mae gan arfordir Bro Morgannwg amrywiaeth enfawr o blanhigion ac anifeiliaid, sy'n ei wneud yn un o'r ardaloedd o harddwch naturiol mwyaf amrywiol ei bioamrywiaeth yn Ne Cymru. More...

Wildlife Attractions in and around Caerphilly / Atyniadau Bywyd Gwyllt Caerffili a'r cyffiniau

In Caerphilly county borough the countryside is never more than 10 minutes away.Ym mwrdeistref sir Caerffili nid yw cefn gwlad byth mwy na 10 munud i ffwrdd. More...

Long-tailed tit perched on branch

The Welsh coast and offshore islands are famed for their wealth of wildlife.Mae arfordir Cymru ac ynysoedd alltraeth yn enwog am eu cyfoeth o fywyd gwyllt. More...

Wildlife Trusts Wales Reserves

Find a Wildlife Trust Wales reserve near you.Darganfod gwarchodfa Ymddiriedolaeth Natur Cymru yn agos i chi More...

Cardiff Bay Wetlands Reserve / Gwarchodfa Gwlyptir Bae Caerdydd

The reserve is a biodiversity hot-spot within Cardiff Bay. Mae'r warchodfa yn lleoliad arbennig i fioamrywiaeth ym Mae Caerdydd. More...